هزینه کاشت زعفران

هزینه کاشت  زعفران هزینه کشت و برداشت انواع زعفران بطور تقریبی چقدر است؟ با چه میزان سرمایه میتوان از یک هکتار، زعفران مرغوب بدست آورد؟هزینه کاشت یک هکتار زعفران هزینه کلی کاشت زعفران بستگی به عوامل ذیل دارد اجاره زمین اجاره اب آماده سازی زمین شامل شخم زدن و صاف و یکدست کردن زمین هزینه

countinue reading