هزینه کاشت یک هکتار زعفران

هزینه کاشت یک هکتار زعفران

هزینه کاشت یک هکتار زعفران هزینه کشت و برداشت انواع زعفران بطور تقریبی چقدر است؟ با چه میزان سرمایه میتوان از یک هکتار، زعفران مرغوب بدست آورد؟هزینه کاشت یک هکتار زعفران برای هر هکتار زمین هم 60 تا 70 تن کود دامی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در آبیاری از روش آبیاری بارانی با لوله‌ها روزنه‌دار به

countinue reading
,