میزان برداشت زعفران در هکتار

میزان برداشت زعفران در هکتار

میزان برداشت زعفران در هکتار عملکرد زعفران در هر هکتار حدود شش تا هشت کیلوگرم بوده که بیشترین برداشت این محصول از سال سوم پس از کاشت تا سال هفتم است

countinue reading