میزان برداشت زعفران در هر هکتار

میزان برداشت زعفران در هر هکتار

میزان برداشت زعفران در هر هکتار میزان برداشت زعفران در هر هکتار حداکثر 1700 کیلو گل زعفران می باشد هر 80 کیلو گل یک کیلو زعفران می دهد قیمت هر کیلو زعفران در سال 97 به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان است و قیمت هر کیلو پیاز زعفران از 3000 تومان تا 4500 تومان

countinue reading