فاصله پیاز زعفران

فاصله پیاز زعفران

فاصله پیاز زعفران فاصله پیاز زعفران  نسبت به هم 15 سانتی متر با عمق کاشت 10 سانتی متر و فاصله ردیف 30 سانتی متر بوده و در سال اول 30 تا 40 تن کود حیوانی پوسیده نیاز است.

countinue reading