عملکرد زعفران در هر هکتار چقدر میباشد؟

عملکرد زعفران در هر هکتار چقدر میباشد؟

عملکرد زعفران در هر هکتار چقدر میباشد؟ عملکرد زعفران در هر هکتار حدود شش تا هشت کیلوگرم بوده که بیشترین برداشت این محصول از سال سوم پس از کاشت تا سال هفتم است. آبیاری به موقع باغات را هم از عوامل مؤثر بر عملکرد میباشد: پیاز زعفران 8 ساله است و در سال‌های اول و دوم میزان

countinue reading