روش تکثیر پیاز زعفران

روش تکثیر پیاز زعفران مراحل تکثیر پیاز زعفران جهت کشت به شکلی است؟ روش تكثیر پیازچه زعفران از طریق ایجاد پیازچه های جدید كه از پیاز مادر به وجود می آید صورت می گیرد. پیاز زعفران در ماه های تابستان به صورت غیرفعال و راكد در زمین باقی می ماند و هیچ رشدی در این

countinue reading