روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران

روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران

روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران 1- سطح کشت زعفران را توسعه ندهید. بلکه عملکرد در واحد سطح را بالا ببرید. 2- مصرف کودهای شیمیایی را محدود و حتی المقدور از کود حیوانی استفاده کنید. 3- زمان کاشت  پیاز زعفران را از مرداد و شهریور به خرداد انتقال دهید. 4- از کشت پیازهای ریز دوری جسته

countinue reading