توصیه های مهم بعد از کاشت پیاز زعفران

توصیه های مهم بعد از کاشت پیاز زعفران 1-هیچ گاه گیاه زعفران بر اثر بی آبی نباید زرد شود که در این صورت در سال بعد با کاهش گل دهی مواجه خواهد شد، پس آبیاری گیاه باید به گونه ای باشد تا گل بطور طبیعی زرد شود. 2-تا هنگامی که گیاه سبز میباشد از چرای

countinue reading