بیماری قارچی رایزوکتونیا پیاز زعفران

بیماری قارچی رایزوکتونیا پیاز زعفران این بیماری توسط قارچ ایجاد می گردد. این قارچ از طریق غلاف های خارجی روی بنه وارد بنه می شود و باعث پوسیدگی ریشه و زرد شدن برگها وایجاد لکه های کوچک سفید رنگ بر روی بنه ها می شود که با پیشرفت بیماری، کپک ها به رنگ بنفش در

countinue reading