میزان برداشت زعفران در هکتار

میزان برداشت زعفران در هکتار

میزان برداشت زعفران در هکتار عملکرد زعفران در هر هکتار حدود شش تا هشت کیلوگرم بوده که بیشترین برداشت این محصول از سال سوم پس از کاشت تا سال هفتم است

countinue reading
فاصله پیاز زعفران

فاصله پیاز زعفران

فاصله پیاز زعفران فاصله پیاز زعفران  نسبت به هم 15 سانتی متر با عمق کاشت 10 سانتی متر و فاصله ردیف 30 سانتی متر بوده و در سال اول 30 تا 40 تن کود حیوانی پوسیده نیاز است.

countinue reading