راهکارهای افزایش محصول زعفران

راهکارهای افزایش محصول زعفران

راهکارهای افزایش محصول زعفران – زمين اتخاب شده براي کاشت زعفران بايد حاصلخيز بوده و غني از مواد غذايي و آلي باشد. 2 – پيازهاي درشت و سالم عاري از هر گونه بيماري و آلودگي براي کشت مزرعه انتخاب شود. 3 – رديف کاري به جاي کپه کاري نتيجه بهتري مي دهد و عمليات ماشيني

countinue reading

سرمایه اولیه برای کاشت زعفران

سرمایه اولیه برای کاشت زعفران سرمایه گذاری در بازار زعفران سرمایه اولیه برای کاشت زعفران    

countinue reading
پیشگیری و کنترل كنه ها در مزارع در حال احداث

پیشگیری و کنترل كنه ها در مزارع در حال احداث

 پیشگیری و کنترل كنه ها در مزارع در حال احداث 1) بیرون آوردن بنه ها از زمین به صورت خشکه کن انجام گردد. 2) بنه های سالم و بدون لکه های تیره برای کشت انتخاب گردند. 3) بنه ها قبل از کاشت حتماً با قارچ کش و کنه کش مناسب ضد عفونی گردند. 4) عمق

countinue reading
متوسط کشت و مقدار برداشت زعفران

متوسط کشت و مقدار برداشت زعفران

متوسط کاشت و مقدار برداشت زعفران در سال اول در 1 هکتار بین 1/5 کیلو تا 2 کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد. در سال دوم 4 تا 6 کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد. در سال سوم 8 تا 10 کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد. 1 کیلو گل زعفران برابر با 2000 تا

countinue reading
روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران

روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران

روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران 1- سطح کشت زعفران را توسعه ندهید. بلکه عملکرد در واحد سطح را بالا ببرید. 2- مصرف کودهای شیمیایی را محدود و حتی المقدور از کود حیوانی استفاده کنید. 3- زمان کاشت  پیاز زعفران را از مرداد و شهریور به خرداد انتقال دهید. 4- از کشت پیازهای ریز دوری جسته

countinue reading