هزینه کاشت یک هکتار زعفران

هزینه کاشت یک هکتار زعفران

هزینه کاشت یک هکتار زعفران مقدار کاشت پياز بسته به ريزي و درشتي از 10 – 7 تن در هکتار فرق مي کند. … براي کاشتن پياز زعفران ابتدا چاله هاي يک رديف را با بيل در مي آورند و در داخل هر چاله … وجين مزرعه در هر موقع که علف هاي هرز رشد

countinue reading