راهکارهای افزایش محصول زعفران

راهکارهای افزایش محصول زعفران

راهکارهای افزایش محصول زعفران – زمين اتخاب شده براي کاشت زعفران بايد حاصلخيز بوده و غني از مواد غذايي و آلي باشد. 2 – پيازهاي درشت و سالم عاري از هر گونه بيماري و آلودگي براي کشت مزرعه انتخاب شود. 3 – رديف کاري به جاي کپه کاري نتيجه بهتري مي دهد و عمليات ماشيني

countinue reading

سرمایه اولیه برای کاشت زعفران

سرمایه اولیه برای کاشت زعفران سرمایه گذاری در بازار زعفران سرمایه اولیه برای کاشت زعفران    

countinue reading
روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران

روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران

روشهای افزایش عملکرد برداشت زعفران 1- سطح کشت زعفران را توسعه ندهید. بلکه عملکرد در واحد سطح را بالا ببرید. 2- مصرف کودهای شیمیایی را محدود و حتی المقدور از کود حیوانی استفاده کنید. 3- زمان کاشت  پیاز زعفران را از مرداد و شهریور به خرداد انتقال دهید. 4- از کشت پیازهای ریز دوری جسته

countinue reading