آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران

آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران

آب و هوای مناسب جهت کشت پیاز زعفران زعفران گیاهی است گرمسیری و در نقاطی که آب و هوای معتدل داشته و دارای تابستان های گرم و خشک و آفتابی و پاییز و زمستان نسبتا ملایم دارد، به خوبی رشد می کند. لازم به ذکر است که این موضوع ممکن است در همه شرایط صادق

countinue reading
,

سرمایه اولیه برای کاشت زعفران

سرمایه اولیه برای کاشت زعفران سرمایه گذاری در بازار زعفران سرمایه اولیه برای کاشت زعفران    

countinue reading
متوسط کشت و مقدار برداشت زعفران

متوسط کشت و مقدار برداشت زعفران

متوسط کاشت و مقدار برداشت زعفران در سال اول در 1 هکتار بین 1/5 کیلو تا 2 کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد. در سال دوم 4 تا 6 کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد. در سال سوم 8 تا 10 کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد. 1 کیلو گل زعفران برابر با 2000 تا

countinue reading