متوسط کشت و مقدار برداشت زعفران

متوسط کشت و مقدار برداشت زعفران

متوسط کاشت و مقدار برداشت زعفران در سال اول در 1 هکتار بین 1/5 کیلو تا 2 کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد. در سال دوم 4 تا 6 کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد. در سال سوم 8 تا 10 کیلو زعفران خشک میتوان برداشت کرد. 1 کیلو گل زعفران برابر با 2000 تا

countinue reading