پیشگیری و کنترل كنه ها در مزارع در حال احداث

پیشگیری و کنترل كنه ها در مزارع در حال احداث

 پیشگیری و کنترل كنه ها در مزارع در حال احداث

پیشگیری و کنترل كنه ها در مزارع در حال احداث
پیشگیری و کنترل كنه ها در مزارع در حال احداث

1) بیرون آوردن بنه ها از زمین به صورت خشکه کن انجام گردد.

2) بنه های سالم و بدون لکه های تیره برای کشت انتخاب گردند.

3) بنه ها قبل از کاشت حتماً با قارچ کش و کنه کش مناسب ضد عفونی گردند.

4) عمق کاشت بسته به بافت خاک 15 تا 20 سانتی متر انتخاب گردد.

5) از آبیاری مزارع در طول تابستان خودداری شود.

6) از خاک برداری مزارع جهت کاشت مجدد زعفران خودداری گردد.

7) هر دو سال یکبار خاک زارعی سبک در طول تابستان به ارتفاع 1 تا 2 سانتی متر اضافه گردد تا عمق کاشت بنه ها ثابت بماند.

8) در موقع کاشت تعداد بنه بیشتری در واحد سطح استفاده گردد تا مزرعه در مدت زمان کوتاهتری به برداشت اقتصادی برسد و کنه ها فرصت کمتری برای افزایش جمعت داشته باشند.

9) کود دامی گاوی پوسیده و عاری از علف هرز مورد استفاده قرار گیرد زیرا به تجربه ثابت شده که کودهای گوسفندی و مرغی برای زراعت زعفران مناسب نیستند.

10) از انتقال بنه های زعفران مناطق آلوده به سایر نقاط جلوگیری گردد.

پیشگیری و کنترل كنه ها در مزارع در حال احداث
پیشگیری و کنترل كنه ها در مزارع در حال احداث

 

 

پیشگیری و کنترل كنه ها در مزارع در حال احداث
پیشگیری و کنترل كنه ها در مزارع در حال احداث
پیشگیری و کنترل كنه ها در مزارع در حال احداث
پیشگیری و کنترل كنه ها در مزارع در حال احداث

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.