بیماری تریپس بنه

بیماری تریپس بنه

بیماری تریپس بنه

بیماری تریپس بنه
بیماری تریپس بنه

از آغاز فصل رویش زعفران تا اواخر آن تریپس بر روی برگها دیده می شود و تا موقعی که برگهای زعفران سبز است از جمعیت بالایی برخوردار است خسارت تریپس روی برگهای زعفران به صورت پیدایش نقاط زرد تا سفید رنگ بوده که پشت این نقاط محل فرو نمودن آرواره های تریپس می باشد. برگهایی که شدیداً آلوده به تریپس هستند زودتر خزان می کنند و به طور مستقیم باعث کاهش محصول زعفران سال آینده می گردد. از آنجایی که جمعیت بالای این آفت در اواخر فصل رویشی زعفران دیده می شود به نظر می رسد که نیازی به مبارزه شیمیایی نمی باشد.

بیماری تریپس بنه
بیماری تریپس بنه
  • بیماری تریپس بنه
    بیماری تریپس بنه

    بیماری تریپس بنه
    بیماری تریپس بنه

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.