مبارزه با آفت موش پیاززعفران

مبارزه با آفت موش پیاززعفران

مبارزه با آفت موش پیاززعفران

مبارزه با آفت موش پیاززعفران
مبارزه با آفت موش پیاززعفران

یکی از آفات مهم مزارع زعفران موش می باشد . معمولا روشهای مبارزه شیمیایی و روشهای موجود قادر به کنترل کامل آن نیستند .

یکی از روشهای موثر جهت جلوگیری از خسارت موش دور کردن آنها از مزرعه و یا جلوگیری از ورود آنها به مزرعه می باشد.

موشها از بوی گوگرد فراریند .از همین خاصیت کود های گوگردی میشود جهت کنترل موشها استفاده نمود.

بهمین منظور از کود گرانوله گوگردی به مقدار ۲۰۰ کیلو در هکتار استفاده میشود . در زمان کاشت در کنار پیاز های زعفران کود نیز پخش میشود و مانند زعفران ها زیر خاک میرود.

در صورت استفاده نکردن در زمان کاشت بهتر است در ردیف های به فواصل یک متری کود گوگردی گرانوله را در عمق ۵ تا ۱۰ سانتی بصورت ردیفی  زیر خاک نمود.

اگر این روش هم مقدور نشد ۲۰۰ کیلو کود گوگردی روی مزرعه پخش شود

مبارزه با آفت موش پیاززعفران
مبارزه با آفت موش پیاززعفران

کانال تلگرام پیاز زعفران پارس

مبارزه با آفت موش پیاززعفران
مبارزه با آفت موش پیاززعفران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.