میزان برداشت زعفران در هکتار

میزان برداشت زعفران در هکتار

میزان برداشت زعفران در هکتار

عملکرد زعفران در هر هکتار حدود شش تا هشت کیلوگرم بوده که بیشترین برداشت این محصول از

سال سوم پس از کاشت تا سال هفتم است

میزان برداشت زعفران در هکتار
میزان برداشت زعفران در هکتار
میزان برداشت زعفران در هکتار
میزان برداشت زعفران در هکتار
میزان برداشت زعفران در هکتار
میزان برداشت زعفران در هکتار
میزان برداشت زعفران در هکتار
میزان برداشت زعفران در هکتار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.