میزان برداشت زعفران در هر هکتار

میزان برداشت زعفران در هر هکتار

میزان برداشت زعفران در هر هکتار

میزان برداشت زعفران در هر هکتار حداکثر 1700 کیلو گل زعفران می باشد هر 80 کیلو گل یک کیلو زعفران می دهد

قیمت هر کیلو زعفران در سال 97 به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان است و قیمت هر کیلو پیاز زعفران از 3000 تومان تا 4500 تومان است

هر هکتار 5 تن تا 10 تن پیاز زعفران نیاز دارد

میزان برداشت زعفران در هر هکتار
میزان برداشت زعفران در هر هکتار
میزان برداشت زعفران در هر هکتار
میزان برداشت زعفران در هر هکتار
میزان برداشت زعفران در هر هکتار
میزان برداشت زعفران در هر هکتار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.