کود و سم زعفران-كنترل علفهاي هرز زعفران،نحوه کوددهی زعفران

کود و سم زعفران-كنترل علفهاي هرز زعفران،نحوه کوددهی زعفران

 کود و سم زعفران-كنترل علفهاي هرز زعفران،نحوه کوددهی زعفران

 کود و سم زعفران-كنترل علفهاي هرز زعفران،نحوه کوددهی زعفران
کود و سم زعفران-كنترل علفهاي هرز زعفران،نحوه کوددهی زعفران

 

استفاده از نازك برگ كشها مانند گالانت و سموم مشابه بر عليه علفهاي هرز خانواده گرامينه (به اصطلاح گندمه گياه) كه زمان مناسب كاربرد اين علف كشها مرحله چهار برگي علفهاي هرز است. کود و سم زعفران-كنترل علفهاي هرز زعفران

2 استفاده از علف کشهای عمومي كش هاي تماسی مانند پاراکوات و يا سيستميك مانند رانداپ. كاربرد اين سموم بايستي به صورت كنترل شده باشد يعني مي توان در زمانهاي مناسب و مد نظر براي سمپاشي نوارهاي نايلوني با عرض 25-15 سانتي متر و طول دلخواه مثلاً 30-20 متر را روي رديفهاي كاشت زعفران قرار دارد و سپس سمپاشي را انجام داد. براي پوشاندن بوته هاي زعفران مي توان از لوله پليكا 16(برش طولي از قطر لوله)، صفحات پلي كربنات و يا شيلنگ هاي نايلوني آبياري مستعمل استفاده كرد. مقدار مصرف پاراكوات 6-4 ليتر در هكتار و مقدار مصرف رانداپ (براي علفهاي هرز پايا) 200 سي سي در هر 20 ليتر آب به همراه 4-3 در صد وزني سولفات آمونيوم  است.

3 از سموم سنكور يا متري بوزين نيز مي توان در بهمن يا اسفند به مقدار 0.7 -0.5 در هكتار استفاده كرد. همچنين قبل از سله شكني كه با چهار شاخ انجام مي شود مي توان براي از بين بردن بذور علفهاي هرز از سم سونالان استفاده كرد.

 کود و سم زعفران-كنترل علفهاي هرز زعفران،نحوه کوددهی زعفران
کود و سم زعفران-كنترل علفهاي هرز زعفران،نحوه کوددهی زعفران

 

 کود و سم زعفران-كنترل علفهاي هرز زعفران،نحوه کوددهی زعفران
کود و سم زعفران-كنترل علفهاي هرز زعفران،نحوه کوددهی زعفران

 

 

 کود و سم زعفران-كنترل علفهاي هرز زعفران،نحوه کوددهی زعفران
کود و سم زعفران-كنترل علفهاي هرز زعفران،نحوه کوددهی زعفران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.