بیماری زردی ( یا کلروز برگها) زعفران

بیماری زردی ( یا کلروز برگها) زعفران

احتمالاً بعلت فقر عناصر غذایی و یا آهکی بودن زمین و یا کمبود عنصر آهن برگها زرد شده که با

اضافه نمودن کودهای (ازته، فسفاته، پتاسه) به زمین و محلول پاشی مزرعه با محلول سولفات

آهن و یا سایر کودهای حاوی عنصر آهن به نسبت 1 تا 2 درهزار جهت درمان این بیماری

فیزیولوژیکی موثراست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.